SPOJENÍ STARTUP KULTURY S INVESTOREM
ZAMĚŘENÝM NA VÝKON

leden 2020

Kontext

Odvětví: IT
Lokace: Morava
Trvání projektu: 2 měsíce

IT dodavatel řešení pro rozvoj umělé inteligence. Ze současného týmu je 20 zaměstnanců přesměrováno do Spin Off projektu zaštiťovaného investorem. 

Výzva

Vytvoření Spin off projektu Změnový management pro přesun vybraných zaměstnanců do spin-off projektu a nastavení jednoduché struktury pro rychlé zapojení při zachování zásadních atributů mateřské firmy: tým, produkt, technoligie.  Zásadním je požadavek na zachování firemní kultury startupu ze strany majitele firmy a nastavení principů projektového řízení  s výkonovými ukazateli a vnitřních norem organizace, které požaduje investor. Mateřská firma nemá zkušenost s projektovým řízením, tj. s klíčovámi principy a pravidly. 

Řešení

Konzultace s majitelem mateřské společnosti a investorem. Definování průsečíků provázanosti sofistikovaného projektového řízení s uvolněnou „nevýkonovou“ kulturou firmy. Nastavení organizačního schématu nové organizační jednotky a určení klíčových komunikátorů změny, kteří se zapojují do klíčových meetingů. Jsou definovány prvky shody a je popsán, na míru firmě, proces projektu, včetně analýzy rizik. Pro ošetření všech FAQ je navržena brožura, která současně plní funkci onboardingové  mapy. Jsou provedeny změny v interní chatovací platformě, nově je přidána sekce pro zachytávání zpětné vazby během  procesu řízené změny.  Ze strany zaměstnanců je požadavek na pravidelná setkání s investorem a majitelem firmy. 

Je zakoupena licence do aktuálního ERP firmy s modulem řízení projektů z důvodu transparentnosti vyhodnocovaných dat ve definovaných fázích projektu. Současně je vybrán dodavatel tzv.  on the job tréninků pro posilování znalostí v oblasti projektovéo řízení.  Na základě požadavku investora je vytvořena matice hodnotících kritérií pro odměňování dle MBO.  

VÝSLEDEK

Díky zapojení interim managera prošla organizace procesem změny v dohodnutém čase s dodržením nastavených cílů: 

  • definovaním vize spin-off projektu;
  • vytvoření interních ambasadorů změny a zapojením celého týmu do komunikace o důvodech změny z pohledu investora;
  • přesně nastaveným workflow v komunikaci kroků změn;
  • vytvořením controllingových nástrojů;
  • transparentním pojmenováním a vysvětlovací kampaní k popisu nové struktury a nových pravidel.

Pro zachování původní kultury, byla vytvořena tzv. „kmenová rada“ jako arbitr udržitelnosti hodnot firmy. Byl vytvořen a odsouhlasen nový model odměňování a motivace týmu. Zapojením všech zaměstnanců došlo ke shodě na klíčovém principu firmy: „simplicity“, jakožto závazku, kterým se všechny aktivity v organizaci budou řídit. Výberem vhodného dodavatele školení projektového řízení jsou všichni zaměstnanci zaškoleni a jsou schopni vytvářen interní projekty pro trvalé zlepšování. 

Zapojením externího interim managera proběhla trasnformace kultury startupu s výkonově řízenou organizací úspěšně v dohodnutém čase bez ztráty klíčových zaměstnanců. Interim manager sehrál klíčovou roli mediátora i „majáku“ pro chvíle nejistoty týmu. I přes rozsáhlé změny a vstupní rezistenci všichni zaměstnanci zůstali a aktivně se zapojili do nových aktivit a pravidel spin-off projektu. Došlo k posílení kompetencí díky návrhu zašlenit školení projektového řízení do vzdělávacího plánu firmy. 

Rolovat nahoru